Three Points legal tools ©

3Pts Legal Tools© zijn documenten die onmiddellijk beschikbaar zijn, die wij u tegen een vaste prijs kunnen bezorgen.

De beschikbare lijst van 3Pts Legal Tools© vindt u hierbij:

Checklist: contracteren met business klanten (B2B)

Wanneer met business klanten werkt, laat de wet u veel ruimte bij de onderhandeling van de voorwaarden van de samenwerking. Deze ruimte is beperkter indien u met zich tot consumenten richt. Het getekende contract strekt partijen tot wet.

Indien u niet voorzichtig bent, kan een klant met kennis van zaken u zover krijgen dat u een contract tekent waarin clausules staan die u achteraf wel eens zuur zouden kunnen opbreken. Klanten met dergelijke kennis van zaken zijn bijvoorbeeld grote groepen (met een sterke onderhandelingspositie), vennootschappen die ondersteund worden door een professionele aankoopdienst of die door juristen worden bijgestaan. Indien uw klant zich weigerachtig opstelt op af te wijken van zijn “standaardcontract”, dan mag u er ook van uit gaan dat deze standaard wellicht op vrij eenzijdige wijze zijn eigen belangen dient.

Deze checklist (slechts één pagina) bevat de voornaamste punten die dienstverleners zouden moeten overwegen of vermijden om un rechtmatige belangen te verdedigen. Indien u deze checklist overloopt gaat u beter voorbereid in onderhandelingen met uw klant, wat hopelijk resulteert in een meer evenwichtig contract.

Dos and don’ts wanneer un zaken doet met consumenten (B2C)

Consumentenwetgeving beschermt sterk de consumenten, en legt u als verkoper heel wat bijkomende verplichtingen op, indien u zaken doet met consumenten. Indien u de consumentenwetgeving niet naleeft riskeert u sancties. Bovendien zou het kunnen dat u zich beschermd acht omwille van goede clausules in uw contract, maar dat achteraf blijkt dat u de bewuste clausules niet kan afdwingen omdat uw kant nu eenmaal beschermd is als consument.

Deze dos and don’ts is een beknopt (één pagina) document waarin de voornaamste aandachtspunten worden samengevat voor wie zaken doet met consumenten.

Specifieke vereisten voor websites

Dit is een vrij uitgebreid document (ongeveer 7 paginas lang), omdat er nu eenmaal heel wat bij komt kijken, maar het is in een bevattelijke tabel voorgesteld en is heel toegankelijk opgesteld.

In functie van uw specifieke noden zijn er verschillende versies

  • Vereisten voor een zuiver informatieve website (geen e-commerce)
  • Vereisten voor een B2B e-commerce website (u verkoopt enkel aan professionele klanten)
  • Vereisten voor een B2C website (indien u ook aan consumenten verkoopt)

Dit document kan u bezorgen aan het team dat belast wordt met de opstelling van uw website en in voorkomend geval de uitwerking van de procedure voor het plaatsen van een on-line bestelling. Het behandelt onder meer de volgende onderwerpen: welke informatie moet de website vermelden, waarmee moet u rekening houden bij de opstelling van het on-line bestelproces, hoe verzekert u dat uw algemene voorwaarden ook effectief tegenstelbaar zijn aan de klant, welke back end zaken mag u niet vergeten enz.

Checklist voor het contracteren met een leverancier

Het overlopen van deze checklist helpt u om u voor te bereiden op onderhandelingen met een belangrijke leverancier.

Het is een beknopt document (één pagina) waarin de voornaamste punten worden besproken die u moet aanboren of net vermijden wanneer u met uw leverancier onderhandelt.

Template voor een Request voor Proposal (RFP)

Deze template bevat de gepaste clausules om uw rechten te vrijwaren wanneer u potentiële leveranciers uitnodigt om een offerte in te dienen.

Schijnzelfstandigen – checklist

Doet u wel eens beroep op freelance medewerkers, op zelfstandige consultants? Indien uw samenwerking tot een arbeidsovereenkomst zou geherkwalificeerd worden, kan u dat wel eens duur komen te staan. Dit document bestaat uit slechts twee bladzijden. In een eerste deel worden de grote lijnen uiteengezet, in een tweede deel lijsten we heel concreet een lijst indicatoren op, die mogelijks wijzen op het bestaan van een arbeidsrelatie.

Dos and don’ts voor contacten met uw concurrenten

U ontmoet wellicht u concurrenten op vergaderingen van beroepsverenigingen bijvoorbeeld om een gezamenlijke aanpak te bespreken voor het lobbyen tegen een bepaald wetgevend initiatief. Het zou ook kunnen dat dat u een bepaalde onderneming voor bepaalde activiteiten beconcurreert, terwijl u met dezelfde onderneming voor andere activiteiten samenwerkt in een klant-leverancier relatie.

Vanuit juridisch perspectief zijn contacten met concurrenten een gevoelig onderwerp. Voor u er erg in heeft kan u gevoelige gegevens hebben uitgewisseld of op een of andere wijze de concurrentie hebben beperkt. Dit is wat doorgaat voor “cartels”, en hiervoor worden torenhoge boetes aangerekend.

Deze dos and don’ts zijn een beknopt document (één pagina) met duidelijke richtlijnen over wat u mag en niet mag in uw eventuele contacten met uw concurrenten.

Dos and don’ts: dawn raids

Een “dawn raid” is een onaangekondigd bezoek van uw kantoren door een gerechtelijke of administratieve overheid zoals de Europese Commissie of de Belgische mededingingsautoriteiten (maar het zou ook de BBI kunnen zijn of SABAM om maar enkele voorbeelden te noemen).

Deze do’s and don’ts (één pagina) helpt u om het hoofd koel te houden indien u een dawn raid ondergaat. Het bevat instructies voor de receptie, voor uw juridische adviseurs en voor uw personeel.

Checklist: rechtbank of arbitrage?

Zou u best voor de gewone rechtbanken gaan, of voor arbitrage om uw geschil te beslechten? Volgens sommigen is arbitrage goedkoper en sneller maar dit is niet steeds het geval!

Dit korte document (een pagina) zet de pros en cons tegenover elkaar, zodat u met kennis van zaken kan beslissen wat in uw geval de beste oplossing is.

Checklist: verplichte vermeldingen op een factuur

Deze checklist (één pagina) vermeldt alle verplichte vermeldingen op een factuur.

Checklist: “WCO”

Indien uw klant een WCO heeft aangevraagd of bekomen, is hij tijdelijk beschermd tegen zijn schuldeisers en zal u bijvoorbeeld tijdelijk geen beslag kunnen leggen op zijn goederen. WCO staat voor “Wet Continuiteit Ondernemingen” en is een regeling die het oude concordaat of gerechtelijk akkoord vervangt.

Deze korte nota (één pagina) zet de verschillende stappen van de WCO procedure uiteen, en verklaart wat uw positie is als schuldeiser.

Voorbereiding op compliance met de nieuwe Europese regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens

Met ingang op 25 mei 2018 wordt een nieuwe Europese regelgeving rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten van de EU.

Het gaat hem meer specifiek over het Reglement EU 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 April 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van deze gegevens, die de Richtlijn 95/46/EC herroept, dat de “General Data Protection Regulation” (GDPR) wordt genoemd.

De GDPR heeft een ruimer toepassingsgebied, legt u meer verplichtingen op, en u loopt het risico op hogere boetes. Deze nota zet op een gedetailleerde wijze uiteen wat de GDPR voor de ondernemingen betekent (impact, risicobeheer, governance and procedures, specifieke complianceverplichtingen).

3Pts Legal Tools © zijn kant-en-klare instrumenten, die wij aan een vaste prijs ter beschikking stellen.

Er zijn checklists en “dos an don’ts”, die vaak slechts uit één enkel blad bestaan, er zijn ook meer uitgebreide analyses, steeds naar Belgisch recht.

Wij proberen steeds zo kernachtig mogelijk te zijn en de materie op een beknopte, toegankelijke en concrete wijze te brengen, waardoor u in één oogopslag naar de essentie gaat. Deze aanpak dwingt ons soms tot veralgemeningen of om de zaken wat te vereenvoudigen. De 3Pts Legal Tools © is geen juridisch advies op maat van een specifieke vraag.

Deze lijst evolueert naarmate nieuwe 3Pts Tools © worden opgemaakt. Deze lijst wordt dan aangevuld.