Privacy Policy

Three Points SPRL met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Steenstraat 35, België, en ingeschreven in het RPR Brussel nummer 542.769.339 (“Three Points), is de verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die het via deze website www.threepoints.eu verzamelt (“Site”).

 

Welke informatie verzamelen we via de Site

Three Points verzamelt geen gegevens die u persoonlijk identificeren (zoals uw naam, adres, telefoonnumer of e-mail adres) tenzij u beslist om een ‘Contact’ formulier op deze Website in te vullen of ons rechtstreeks te mailen. Elk veld van het Contact formulier geeft aan of de gevraagde informatie verplicht of facultatief is. Indien u nalaat een veld in te vullen, dat als “verplicht wordt aangegeven, zal aan uw verzoek tot inlichtingen geen gevolg worden verleend.

Three Points verzamelt ook automatisch bepaalde gegevens die u niet persoonlijk identificeren wanneer u de Site bezoekt (zoals het soort browser of operating system dat u gebruikt en de domeinnaam van uw internet dienstenaanbieder).

 

Hoe gebruiken we cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat de server van de Site aan een cookie file in de brower van de harde schijf van uw computer (of van uw smartphone of tablet) registreert waardoor de Site kan herkennen wie u bent. Een cookie bevat meestel de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is, de “levensduur” van de cookie en een waarde, meestal een door toeval gegenereerd uniek nummer.

Cookies helpen ons om u uw beleving van het raadplegen van onze Site zo aangenaam mogelijk te maken en laat ons ook toe om onze Site te verbeteren. Voor meer gedetailleerde informatie over cookies op de Site, hoe ze worden gebruikt, en hoe u ze kan blokkeren of desactiveren, verwijzen wij u graag naar onze Cookie Policy.

 

Hoe gebruiken we uw informatie

Three Points gebruikt de informatie die u persoonlijk identificeert enkel voor het legitieme doel om uw vraag te beantwoorden.

Three Points gebruikt de informatie die un niet persoonlijk identificeert om het gebruik van onze Site te analyseren (zoals geaggregeerde informatie over de paginas die door de gebruikers warden bezocht), wat ons toelaat om onze Site te verbeteren. Three Points zal u niet contacteren in verband met andere aangelegendheden, tenzij op uw verzoek. Three Points zal evenmin de gegevens die u persoonlijk identificeren verhuren of verkopen, noch zullen wij deze informatie met een derde delen tenzij wij ons verplicht zien om de gegevens te delen met personen met wie we samenwerken of die ons diensten verlenen.

Three Points bewaart uw gegevens enkel zo lang als redelijkerwijze nodig is om uw vraag te beantwoorden, en indien Three Points u aansluitend diensten levert, voor de termijn die redellijkerwijze nodig is in het kader van onze contractuele relatie.

Het is evenwel mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk, dat Three Points verplicht zou worden om persoonsgegevens vrij te geven in een juridische procedure of indien wij in goede trouw van oordeel zijn dat wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben, bijvoorbeeld indien we moeten gevolg geven aan een bevel van een rechtbank of administratieve instantie, of een verzoek van politiediensten of een andere bevoegde rechtshandhavingsautoriteit. Three Points kan de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens niet garanderen wanneer u ons die via Internet meedeelt of indien die gegevens in transit worden onderschept door derden, met inbegrip van ondernemingen die diensten leveren voor ons.

 

Onze inzet voor veiligheid

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal.

Deze Site kan links naar sites van derden bevatten. Three Points is niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze andere sites inzake bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U kan toegang vragen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die Three Point over u heeft verzameld via deze Site, u kan rectificatie en uitwissing vragen (bijvoorbeeld indien de gegevens niet langer vereist zijn voor de verwerking of indien zij op een onrechtmatige wijze warden verwerkt), of, u kan zich om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen kan u zich per email of per brief of tot ons richten, onze gegevens vindt u hieronder in de rubriek “contact”.

Indien u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet conform deze Policy of niet conform de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens hebben verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Contact:

Voor alle vragen in verband met deze Privacy Policy, de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken, of indien u uw rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds mailen naar: pdj(at)threepoints.eu, of schrijven naar volgend adres: Three Points BVBA, Steenstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Actualisering van deze Policy

Wij behouden ons het recht voor om deze policy op elk ogenblik te wijzigen via een nieuwe publicatie op de Site.

Laatst gewijzigd op 06-08-2016