Gebruiksvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de websites van Three Points BVBA, met de volgende domeinnamen: www.threepoints.eu en www.threepoints.be (“de Sites”). Door de Sites te raadplegen aanvaardt de gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden alsook de Privacy Policy en de Cookies Policy, die hier integraal deel van uitmaken.

 

Beschikbaarheid van de Site

Three Points stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, te verzekeren dat haar Site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk is voor gebruikers. Deze beschikbaarheid kan echter op elk ogenblik voor onbepaalde duur worden onderbroken, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden of om een andere reden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De structuur, de opmaak, alsook het geheel van elementen bevat in de Site, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die aan Three Points, of haar eventuele leveranciers of partners toebehoren.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op de Site, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. Het is de gebruiker verboden om informatie, software, een product of een dienst verkregen op de Site wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, weer te geven, te reproduceren, te publiceren, over te dragen aan derden of in licentie te geven, evenmin mag de gebruiker werken creëren die zijn afgeleid van voormelde elementen, zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord van Three Points.

 

Aansprakelijkheid

Three Points kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onderbrekingen waarvan in het artikel “beschikbaarheid van de Site” sprake noch voor de eventuele schade die daar het gevolg van zou kunnen zijn. Three Points biedt geen enkele garantie met betrekking tot de accuraatheid of de actualisering van de informatie die op de Sites wordt aangeboden.

Three Points is niet aansprakelijk voor enige schade die aan de gegevens of het informaticamateriaal van de gebruiker veroorzaakt wordt tijdens de toegang tot de Sites, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de Sites of in het algemeen, tijdens de transfert van bestanden of informaticaprogramma’s uit de Sites naar zijn toestel van ontvangst. Three Points is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via raadpleging van de Site.

Three Points neemt maatregelen ter voorkoming van een ongeoorloofde toegang tot de Site. Three Point is evenwel niet aansprakelijk voor een eventueel frauduleus gebruik van de Site. Three Points kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een inbraak in haar informaticasystemen of de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.

 

Links naar sites van derden

Voor de sites buiten de domeinen van de Site en in het bijzonder die waarnaar de gebruiker kan worden doorverwezen door middel van hyperlinks op de pagina’s van de Sites, zijn uitsluitend de uitbaters van de betrokken webruimtes of sites aansprakelijk.

Three Points kan geen permanente controle uitoefenen op deze sites, en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. De vermelding van een hyperlink betekent geenszins dat Three Points de inhoud van deze sites zou hebben goedgekeurd. Three Points kan in geen geval aansprakellijk worden gesteld voor het materieel of de gegevens die deel uitmaken van deze sites, noch voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens op deze webruimten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de relatie tussen de gebruiker en Three Points is Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Sites.

 

Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet toepasselijk wordt verklaard, dan wordt deze bepaling vervangen door een geldige en toepasbare bepaling, waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij die van de oorspronkelijke bepaling, waarbij alle andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven.

Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten het volledig akkoord tussen de gebruiker en Three Points met betrekking tot de Sites.

Three Points behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen door een nieuwe publicatie op de Site.

Laatst gewijzigd op 06-08-2016